1
Bạn cần hỗ trợ?
Tài khoản ngu**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản dan**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 0đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ
Jin3Q.com
Bản hack v145 FULL
- Chỉ hack đc map 5-5-5 và đánh thường
- Không hack đc đánh ghép
- Hỗ trợ hack dame phó bản
- Auto combo
- Tải và Hướng dẫn (click vào)