1
Bạn cần hỗ trợ?
Tài khoản ngu**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản dan**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 0đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ             Tài khoản pip**** nạp thành công : 20,000đ
Shop acc
J215 (Đã bán rồi)

- N.vật : BuôÌn Lãìm Em Õi
- 160k thần binh
- Acc clone
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : BuôÌn Lãìm Em Õi

160k thần binh

Lâm Lâm

250,000đ

J214 (Đã bán rồi)

- N.vật : Chị Như
- 228k thần binh
- Acc dame clone 40 điểm binh sĩ cho ae đánh 555 imba
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Chị Như

228k thần binh

Lâm Lâm

800,000đ

J213 (Đã bán rồi)

- N.vật : »™VesperLynd™«
- 235k thần binh
- Acc dame lâu đời cho ae tập tành
- FB chủ acc : Lâm Lâm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : »™VesperLynd™«

235k thần binh

Lâm Lâm

700,000đ

J212 (Đã bán rồi)

- N.vật : Điền Sô Ciu
- 265k thần binh
- Acc phép chuẩn cho ae tập tành xc pk các kiểu
- FB chủ acc : Lê Tủm
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Điền Sô Ciu

265k thần binh

Lê Tủm

2,000,000đ

J211 (Đã bán rồi)

- N.vật : Người Nào Đó
- 230k thần binh
Acc cơ bản cho ae đi đánh ghép + tập đi phó bản
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Người Nào Đó

230k thần binh

Lợi Đình Phan

800,000đ

J209 (Đã bán rồi)

- N.vật : ĐCBT ớt ngọt
- 277k thần binh
- còn dư nhiều nguyên liệu để up cao , còn dư 1k2 đá vàng để đập đồ , 1 sách up đồ ám 15 , 1 sách ghép cánh tank s
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : ĐCBT ớt ngọt

277k thần binh

Lợi Đình Phan

2,500,000đ

J208 (Đã bán rồi)

- N.vật : Bích Trâm
- 317k thần binh
- full dame 4 , dame ổn 1 pét dame ám , thiếu ít bông lai tiên linh + đá năng lượng để up cánh dame def S , nguyên liệu còn nhiều
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Bích Trâm

317k thần binh

Lợi Đình Phan

5,000,000đ

J207 (Đã bán rồi)

- N.vật : ĐCBT XXXX
- 284k thần binh
- gần ghép đủ cánh def S thiếu vài chục viên bồng lai tiên linh
- cực phẩm còn nhiều 76 viên , 5 pét 4m để anh em up pét dame ám
- FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : ĐCBT XXXX

284k thần binh

Lợi Đình Phan

3,500,000đ

J206 (Đã bán rồi)

- N.vật : Super Gấu
- 228k thần binh
ok - FB chủ acc : Lợi Đình Phan
- Giao dịch trung gian qua ad website Lâm Lâm
(Click vào 'XEM ACC' để biết thêm chi tiết)

N.vật : Super Gấu

228k thần binh

Lợi Đình Phan

800,000đ